Çalışan Güvenliği
20 Haziran 2022

Birim

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Görev Adı

Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri, ve tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek ve risklerin azaltılmasını sağlamak

Amir Ve Üst Amirler

Başhekim, Çalışan Güvenliği Komitesi

Sorumluluk ve İlişkiler

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapılacak tüm iş ve işlemlerin takibinden sorumludur. Tüm birimlerle ilişkilidir

Dikey-Yatak Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları

Hastane İdaresi, Tüm Birimler, Komite Üyeleri,

Görev Devri

---

Yetki Devri

---

Görev Amacı

Hastane organizasyonlarına çalışan perspektifinden bakılarak, sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve alt yapısının sağlanması

Temel İş Yetki Ve Sorumluluklar

1. Çalışan Güvenliği faaliyet planı hazırlamak,

 

2. Birim ve çalışan bazında risk değerlendirmesi yaparak belirlenen bu riskle yönelik koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak, olay bildirimlerinden çalışan güvenliği ile ilgili olanlarda kök neden analizlerini yapmak.

 

3. Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılmasını sağlamak,

 

4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

 

5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması yönünde çalışmalarda bulunmak,

 

6.Sağlık taraması programının hazırlanması, tabibini yapmak,

 

7. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

 

8. Çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

 

9. Çalışan Güvenliği Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordineli olarak çalışmalarını yürütür.

 

10. Komite rutin olarak 3 ayda bir toplanır.

 

11. Toplantılarda; çalışan güvenliği uygulamaları, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi (İOSB), çalışan görüş ve önerileri, eğitim talepleri vb. gibi çalışan güvenliğini ilgilendiren konular tartışılarak karara bağlanır.

 

12. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.