Aydıncık DH. Çay Ocağı İhale İlanı
02 Mart 2023

İHALE İLANI

 

1-Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi Acil Servis bahçesinde bulunan 15 metrekarelik konteyner, Çay Ocağı olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir.

2-İhale dokümanları mesai saatleri içerisinde Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi Satınalma Birimi’nde bedelsiz olarak görülebilir.

3-İhale, Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Odasında yapılacaktır. İstekliler ihale saatinde Toplantı Odasında hazır bulunmalıdır.

4-İhale tarihi 14.03.2023, ihale saati 10:00’dur. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5-Tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 30.000,00 TL’dir (Otuzbin Türklirası). Yatırılması gereken geçici teminat miktarı 3.000,00 TL’dır. (Üçbin Türklirası)

6-Kira süresi 3 yıl’dır.

7-Yabancı istekliler ihaleye katılamaz.

8-Ortak girişimler ihaleye katılamaz.

9-Geçici teminat bedeli; Kurumumuzun Türkiye Halk Bankası Mersin Metropol Şubesi nezdindeki  TR85 0001 2009 5940 0005 0000 31 IBAN numaralı hesabına istekli tarafından yatırılacaktır.

10-İstekliler, aşağıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini ihale komisyonu’na teslim edecektir:

A-Gerçek kişilerin teslim edeceği belgeler:

A.1-Geçici teminatın yatırıldığını gösteren dekont.

A.2-Adres Bilgileri’ni gösterir belge (İlgili kurum veya E-devlet üzerinden alınmış olmalıdır)

A.3-Adli Sicil Kaydı (İlgili kurum veya E-devlet üzerinden alınmış olmalıdır)

A.4-Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı (Önlü-arkalı fotokopi kabul edilecektir)

A.5-Noter tasdikli İmza Beyannamesi.

A.6-İhaleye vekâleten başvurulması halinde noter tasdikli vekâletname.

A.7-İhaleye vekâleten başvurulması halinde vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

 

B-Tüzel kişilerin teslim edeceği belgeler:

B.1-Geçici teminatın yatırıldığını gösteren dekont.

B.2-Tüzel kişiliğin adres beyannamesi (Tüzel kişiliğin yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır)

B.3-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

B.4-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

B.5-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

B.6-İhaleye vekâleten başvurulması halinde noter tasdikli vekâletname.

B.7-İhaleye vekâleten başvurulması halinde vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

 

11-Eksik belge veya bilgi veren istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

İhale İlanı.pdf